Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
B.U. SPORTS Dance and Fitness (wij, ons): de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. B.U. SPORTS Dance and Fitness is gevestigd in Valkenburg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66176042.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Producten: alle workouts, live streams en/of andere producten die wij nu of in de toekomst aanbieden;
eShop: de webwinkel van B.U. SPORTS Dance and Fitness waar workouts beschikbaar worden gesteld en door Consumenten (tegen betaling) kunnen worden gedownload en besteld;
Diensten: diensten die B.U. SPORTS Dance and Fitness aan de Auteur en/of Consument aanbiedt via de Website;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
Website: de website van B.U. SPORTS Dance and Fitness www.bu-dancefitness.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid
B.U. SPORTS Dance and Fitness verstrekt workouts en daaraan gerelateerde diensten via haar Website. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de B.U. SPORTS Dance and Fitness en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en de consument, tenzij daar uitdrukkelijk van wordt afgeweken. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de B.U. SPORTS Dance and Fitness voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de B.U. SPORTS Dance and Fitness zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 – Diensten
B.U. SPORTS Dance and Fitness biedt de Consumenten Diensten aan zoals deze op de website worden aangeboden. Deze Diensten kunnen onder meer omvatten: het aanbieden van workouts, offline en online, daarbij behorende sportartikelen en merchandise, het geven van sportadvies en voedingsplannen. B.U. SPORTS Dance and Fitness kan op ieder moment en zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding besluiten bepaalde Diensten niet langer aan te bieden.

Artikel 4 – Betalingen
Aankopen via de eShop kunnen direct online betaald worden via iDEAL, Paypal, Belfius Direct Net, KBC/CBC of met ING Home Pay. Bij het afnemen van een workouts in de eShop wordt het verschuldigde bedrag afgerekend door middel van een reguliere iDEAL-, Paypal, Belfius Direct Net, KBC/CBC of met ING Home Pay transactie. Je betaalt dus direct het gehele bedrag voor de in de eShop bestelde workouts.

Artikel 5 – Recht van retour
Als je een workout (en/of voedingsplan) hebt gedownload als aankoop in eShop, kun je niet meer gebruik maken het herroepingsrecht. Door het downloaden van workout (en/of voedingsplan) stem je er dan ook uitdrukkelijk mee in dat wij je toegang geven tot de workout (en/of voedingsplan) en dat je daarmee afstand doet van het recht gebruik te maken van je bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
Indien de workouts (en/of voedingsplan) foutief worden geleverd, bijvoorbeeld door een technische fout, kun je een e-mail sturen naar zinsimonelucchesi@hotmail.com, met vermelding van het probleem en het door jou voor de aanmelding bij de website gebruikte emailadres.

Artikel 6 – Prijzen
De prijzen inclusief btw en staan altijd vermeld op onze website. B.U. SPORTS Dance and Fitness behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Bijvoorbeeld bij promotieactiviteiten, of om een andere reden, zoals een jaarlijkse indexatie.

Artikel 7 – Levering van workouts
Workouts worden als online video ter beschikking gesteld en kunnen na afronding van de betaling direct worden bekeken. Na afloop is het mogelijk om tegen betaling de video opnieuw te bekijken.

Artikel 8 – Voorwaarden workouts
Je mag de workouts van B.U. SPORTS Dance and Fitness alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Kopiëren, verspreiden, veranderen, modificeren van of het creëren van afleidende werken, verwijderen of wijzigen van auteursrecht- of merkaanduidingen en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van B.U. SPORTS Dance and Fitness, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Artikel 9 – Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij B.U. SPORTS Dance and Fitness en haar licentiegevers.

Artikel 10 – B.U. SPORTS Dance and Fitness watermerk
Om piraterij tegen te gaan, zijn de workouts van B.U. SPORTS Dance and Fitness voorzien van zichtbare en onzichtbare watermerken. Door gebruik te maken van de diensten van B.U. SPORTS Dance and Fitness ga je akkoord met het plaatsen van deze watermerken.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
B.U. SPORTS Dance and Fitness spant zich in om de inhoud van bu-dancefitness.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op bu-dancefitness.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van B.U. SPORTS Dance and Fitness. In het bijzonder zijn alle prijzen op bu-dancefitness.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de
gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Speciale aanbiedingen kunnen voor een beperkte duur geldig zijn. Als dit zo is dan zullen wij dat nadrukkelijk bij het aanbod vermelden. Aanbiedingen van bepaalde producten gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. De inhoud van bu-dancefitness.com wordt langs geautomatiseerde weg verkregen. B.U. SPORTS Dance and Fitness doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.
Consumenten kunnen in de vorm van reacties zelf inhoud plaatsen op bu-dancefitness.com. B.U. SPORTS Dance and Fitness oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via
zinsimonelucchesi@hotmailcom. Voor op bu-dancefitness.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan B.U. SPORTS Dance and Fitness nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 12 – Klachten
B.U. SPORTS Dance and Fitness streeft erna om een optimale Dienst te leveren aan de Consumenten. Mocht de Dienst niet geheel naar wens verlopen, of heb je tips ter verbetering dan horen we dat graag! Stuur dan een email naar zinsimoneluccchesi@hotmail.com

Overig
B.U. SPORTS Dance and Fitness verleent je hierbij toegang tot bu-dancefitness.com en nodigt je van harte uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

B.U. SPORTS Dance and Fitness behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment een workouts of onderdelen van het workouts te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Reacties die aanzetten tot haat, discriminatie en intimidatie worden verwijderd.

De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.